Szkoła Podstawowa w Rokietnicy

Oferta pracy

Ocena użytkowników:  / 0
SłabyŚwietny 

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Rokietnicy

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO

Inspektora do spraw BHP i PPOŻ.

w Szkole Podstawowej w Rokietnicy

 

 

 1. I.      DANE PODSTAWOWE:
  1. Nazwa stanowiska pracy: Inspektor do spraw BHP i PPOŻ.
  2. Komórka organizacyjna: Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Rokietnicy, ul. Szkolna 3c, 62-090 Rokietnica.
  3. Wymiar etatu: 1/4 etatu.

 

 1. II.    WYMAGANIA NIEZBĘDNE:
  1. Obywatelstwo polskie,
  2. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
  3. Wykształcenie wyższe kierunkowe (preferowane) lub inne w zakresie technika bezpieczeństwa i higieny pracy,
  4. Ukończone szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracodawców,
  5. Znajomość z przepisów prawa z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej,
  6. Aktualne uprawnienia inspektora ochrony przeciwpożarowej,
  7. Niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  8. Nieposzlakowana opinia,
  9. Prawo jazdy kat. „B”,
  10. Co najmniej kilkuletnie doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku.

 

 1. III.  WYMAGANIA DODATKOWE pożądane od kandydata:
  1. Doświadczenie zawodowe w jednostkach budżetowych,
  2. Umiejętność dobrej organizacji pracy,
  3. Odpowiedzialność, rzetelność, wysoka kultura osobista,
  4. Komunikatywność i odporność na stres,
  5. Dyspozycyjność,
  6. Umiejętność obsługi komputera,

 

IV. ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ:

 1. Wszystkim nowo zatrudnionym pracownikom lub zmieniającym stanowisko pracy udziela szkolenia wstępnego – instruktażu ogólnego. Szkolenie powyższe dokumentuje wydanym zaświadczeniem.
 2. Na bieżąco kontroluje ważność – aktualność szkoleń okresowych bhp, profilaktycznych badań lekarskich pracowników oraz innych zaleceń lub też wskazań lekarskich.
 3. Kontroluje zasadność przydzielania środków ochrony indywidualnej, sprawdza na stanowiskach pracy czy są stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem.
 4. Niezwłocznie zawiadamia pracodawcę o zauważonym w zakładzie pracy wypadku albo zagrożeniu życia lub zdrowia ludzkiego oraz ostrzega współpracowników i uczniów, a także inne osoby znajdujące się w rejonie zagrożenia, wstrzymuje pracę maszyn i urządzeń w przypadku wystąpienia bezpośredniego zagrożenia życia oraz zdrowia pracowników lub uczniów.
 5. Współdziała z pracodawcą, społecznym inspektorem pracy oraz koordynatorem ds. bezpieczeństwa w tworzeniu bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i nauki.
 6. Wspólnie z pracodawcą organizuje stanowiska pracy i nauki zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny oraz zgodnie z wymogami ergonomii.
 7. Egzekwuje przestrzeganie przez pracowników przepisów i zasad bhp, uwzględniając zabezpieczenie pracowników przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi z środowiskiem pracy.
 8. Przynajmniej raz w roku wspólnie z pracodawcą, koordynatorem ds. bezpieczeństwa oraz społecznym inspektorem pracy dokonuje przeglądu placówki jej wyposażenia oraz otoczenia pod kątem zapewnienia bezpiecznych warunków pracy i nauki – identyfikacja zagrożeń (diagnoza stanu bhp).
 9. Pracownik służby bhp na bieżąco informuje pracodawcę o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych, jest autorem wniosków zmierzających do usunięcia tych zagrożeń.
 10. W sposób rzetelny i fachowy prowadzi dokumentację związaną z wypadkami pracowników oraz uczniów (ustala przyczyny i okoliczności), podejmuje działania profilaktyczne mające na celu zapobieżenie na przyszłość podobnych zdarzeń.
 11. Dokonuje okresowej oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy oraz sporządza stosowną dokumentację, wspólnie z pracodawcą informuje pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą.
 12. Występuje do pracodawcy o nałożenie kar porządkowych w stosunku do osób naruszających przepisy i zasady bhp.
 13. Niezwłocznie odsuwa od pracy pracowników, którzy swoim sposobem pracy lub zachowaniem stwarzają bezpośrednie zagrożenia życia i zdrowia pracowników lub uczniów.
 14. V.   WYMAGANE DOKUMENTY:
  1. Życiorys – CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy,
  2. List motywacyjny,
  3. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje,
  4. Kopie świadectw pracy,
  5. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
  6. Oświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego,
  7. Dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).”

VI. MIEJSCE I TERMIN SKŁADNIA DOKUMENTÓW:

Ofertę pracy zawierającą wymagane dokumenty należy składać w kopercie z dopiskiem: „Oferta pracy – nabór na stanowisko Inspektor do spraw BHP i PPOŻ.” osobiście w sekretariacie Szkoły Podstawowej w Rokietnicy ul. Trakt Napoleoński 16 od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 15.00 lub przesłać pocztą w terminie do 11.12.2017r. do Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Rokietnicy, ul. Szkolna 3c, 62-090 Rokietnica.

Godło Polski