Szkoła Podstawowa w Rokietnicy

Ogłoszenie

Ocena użytkowników:  / 0
SłabyŚwietny 

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Rokietnicy

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO

Sekretarz Szkoły

w Szkole Podstawowej w Rokietnicy.

 

 1. DANE PODSTAWOWE:

 1. Nazwa stanowiska pracy: Sekretarz Szkoły,

 2. Komórka organizacyjna: Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Rokietnicy, ul. Szkolna 3c, 62-090 Rokietnica,

 3. Wymiar etatu: 1.

 

 1. WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

 1. Obywatelstwo polskie,

 2. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

 3. Wykształcenie wyższe ekonomiczne lub administracyjne,

 4. Nieposzlakowana opinia,

 5. Prawo jazdy kat. „B”,

 6. Co najmniej roczne doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku oraz trzyletni staż pracy.

 

 1. WYMAGANIA DODATKOWE pożądane od kandydata:

 1. Doświadczenie zawodowe w jednostkach budżetowych,

 2. Umiejętność dobrej organizacji pracy,

 3. Odpowiedzialność, rzetelność, wysoka kultura osobista,

 4. Komunikatywność i odporność na stres,

 5. Dyspozycyjność,

 6. Umiejętność obsługi komputera.

 

 1. ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ:

 1. Kieruje z upoważnienia dyrektora zespołem pracowników administracyjnych i obsługowych,

 2. Nadzoruje zgodne z przydziałem czynności wykonanie zadań pracowników, dla których jest bezpośrednim przełożonym,

 3. Prowadzi dokumentację związaną z awansem zawodowym nauczycieli,

 4. Chroni dane osobowe pracowników i uczniów zgodnie z odrębnymi przepisami,

 5. Prowadzi ewidencję obecności pracowników administracji i obsługi (listy obecności) oraz ewidencję urlopów i zwolnień lekarskich wszystkich pracowników,

 6. Prowadzi ewidencję urlopów pracowników administracyjno-obsługowych, przygotowuje projekt planu urlopów, konsultując go z zainteresowanymi pracownikami oraz zakładową organizacją związkową (przedstawicielem pracowniczym) i przedstawia dyrektorowi szkoły do zatwierdzenia,

 7. Prowadzi ewidencje upoważnień i pełnomocnictw,

 8. Sporządza inwentaryzację majątku szkoły na polecenie dyrektora szkoły,

 9. Na zlecenie dyrektora (wicedyrektora) przygotowuje projekty pism, przedstawiając uprawnionym osobom do podpisu,

 10. Zapewnia sprawną, grzeczną i kulturalną obsługę kancelaryjno-biurową szkoły,

 11. Sporządzanie czystopisów, kopii i odpisów, wysyłanie pism,

 12. Dokonywanie odbioru korespondencji przychodzącej, rejestrowanie i znakowanie pism wychodzących,

 13. Zapewnienie druków i materiałów kancelaryjnych oraz środków niezbędnych do prowadzenia placówki,

 14. Prowadzi ewidencję delegacji służbowych,

 15. Wykonywanie sprawozdań oświatowych SIO,

 16. Załatwianie zgodnie z obowiązującymi przepisami spraw związanych z przyjęciem uczniów do szkoły i przejściem dzieci do innej szkoły,

 17. Dba o właściwe zabezpieczenie dokumentacji szkolnej, zachowuje dyskrecję i tajemnicę załatwianych spraw,

 18. Prowadzi ewidencję zwolnień uczniów z niektórych zajęć, przygotowując projekty decyzji dla dyrektora szkoły,

 19. Wystawianie druków i zaświadczeń (prowadzenie ewidencji),

 20. Wykonywanie innych zadań zleconych przez dyrektora szkoły lub zastępcy.

   

 1. WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Życiorys – CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy,

 2. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

 3. Kopie świadectw pracy,

 4. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

 5. Dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą : „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).”

   

 1. MIEJSCE I TERMIN SKŁADNIA DOKUMENTÓW:

Ofertę pracy zawierającą wymagane dokumenty należy składać w kopercie z dopiskiem: „Oferta pracy – nabór na stanowisko Sekretarz Szkoły” osobiście w sekretariacie Szkoły Podstawowej w Rokietnicy ul. Trakt Napoleoński 16 od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 15.00 lub przesłać pocztą w terminie do 29.01 2018r. do Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Rokietnicy, ul. Szkolna 3c, 62-090 Rokietnica.Godło Polski