Dofinasowania z UE

 

Budowa gimnazjum w miejscowości Rokietnica przy ulicy Trakt Napoleoński, działka nr 56/2

 

 

 

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ
Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO
  W RAMACH WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO 
NA LATA 2007-2013

 

TYTUŁ PROJEKTU:
Budowa gimnazjum w miejscowości Rokietnica przy ulicy Trakt Napoleoński, działka nr 56/2

NUMER UMOWY:
UDA –RPWP.05.02.01-30-153/08-00 z dnia 4 lutego 2010 r.
Aneks pierwszy UDA-RPWP.05.02.01-30-153/08-01 z dnia 4 sierpnia 2010 r.
Aneks drugi UDA-RPWP.05.02.01-30-153/08-02 z dnia 31 maja 2011 r.
Aneks trzeci UDA-RPWP.05.02.01-30-153/08-03 z dnia 16 września 2011 r.


OPIS PROJEKTU: 
Przedmiotem projektu jest budowa gimnazjum w Rokietnicy na działce nr 56/2 przy ulicy Trakt Napoleoński. Obiekt będzie dostosowany do osób niepełnosprawnych (winda osobowa, podjazd dla osób na wózkach inwalidzkich). Koncepcja urbanistyczno-architektoniczna zakłada budowę gimnazjum o powierzchni użytkowej 2673m2 z:

  • 12 salami lekcyjnymi, w tym: pracownia komputerowa, laboratorium lingwistyczne, 6 laboratorów dydaktycznych (matematyczne, biologiczne, chemiczne, fizyczne, geograficzne oraz multimedialne)
  • bibliotekę wyposażoną w komputery z dostępem do Internetu
  • gabinet pielęgniarski
  • świetlicę
  • stołówkę z kuchnią
  • szatnię-szafki
  • część administracyjną, gospodarczą i socjalną
  • holl - aula

KORZYŚCI DLA MIESZKAŃCÓW: 
Realizacja projektu umożliwi poprawę warunków kształcenia, unowocześnienie i wzbogacenie bazy placówek oświatowych oraz wyrównanie szans w dostępie  do edukacji gimnazjalnej uczniów z terenów wiejskich.


WARTOŚĆ PROJEKTU : 8 473 214,08 zł

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 4 200 504,52 zł   
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

PLANOWANY TERMIN ZAKOŃCZENIA REALIZACJI PROJEKTU:
31 sierpnia 2011 r.


W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn.„Budowa Gimnazjum w miejscowości Rokietnica przy ulicy Trakt Napoleoński działka nr 56/2” wybrano jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:

 

P.U.H. REMIX 
ul. Poznańska 13,62-004 Kicin

Wartość zamówienia:

Cena: 51.851,22 zł brutto
Słownie: pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset pięćdziesiąt jeden 22/100.


W dniu 1.06.2010 r. pomiędzy Gminą Rokietnica a firmą P.U.H. REMIX została podpisana umowa na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pod nazwą "Budowa Gimnazjum w miejscowości Rokietnica przy ul. Trakt Napoleoński, działka nr 56/2.

________________________________________


W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowę Gimnazjum w miejscowości Rokietnica przy ulicy Trakt Napoleoński działka nr 56/2” wybrano jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

             
Novum Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.
ul. Częstochowska 21, 62-800 Kalisz, woj. wielkopolskie.

Wartość zamówienia:

Cena: 7.504.347,32 zł brutto
Słownie: siedem milionów pięćset cztery tysiące trzysta czterdzieści siedem tysięcy 32/100.

 W dniu 24 maja 2010 roku pomiędzy Gminą Rokietnica a Firmą Novum Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. ul. Częstochowska 21, 62-800 Kalisz, woj. wielkopolskie reprezentowaną przez Ryszarda Kubiaka została podpisana umowa na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa Gimnazjum w miejscowości Rokietnica przy ulicy Trakt Napoleoński, działka nr 56/2”.

________________________________________

 W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę pomocy naukowych przy realizacji zadania pn.„Budowa Gimnazjum w miejscowości Rokietnica przy ulicy Trakt Napoleoński działka nr 56/2” wybrano jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:

KSEDMED Sławomir Kusiak
Rybie 47, 22-360 Rejowiec woj. lubelskie

Wartość zamówienia:

Cena: 11 685,00 zł brutto
Słownie: jedenaście tysięcy sześćset osiemdziesiąt pięćzłotych 00/100.


W dniu 24 czerwca 2011 r. pomiędzy Gminą Rokietnica a firmą KSEDMED Sławomir Kusiak została podpisana umowa na dostawę pomocy naukowych do Gimnazjum w miejscowości Rokietnica przy ul. Trakt Napoleoński.

________________________________________

 W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę mebli szkolnych i biurowych przy realizacji zadania pn.„Budowa Gimnazjum w miejscowości Rokietnica przy ulicy Trakt Napoleoński działka nr 56/2” wybrano jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:

BALMA Salon Firmowy Poznań Sp. z o.o.
ul. Głogowska 157, 60-126 Poznań

Wartość zamówienia:

Cena: 453 690,65 zł brutto
Słownie: czterysta pięćdziesiąt trzy tysiące sześćset dziewięćdziestiąt złotych 65/100.


W dniu 25 lipca 2011 r. pomiędzy Gminą Rokietnica a firmą BALMA Salon Firmowy Poznań Sp. z o.o. została podpisana umowa na dostawę mebli szkolnych i biurowych do Gimnazjum w miejscowości Rokietnica przy ul. Trakt Napoleoński.

________________________________________

 W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu multimedialnego oraz sprzętu gospodarstwa domowegodo Gimnazjum w miejscowości Rokietnica przy ulicy Trakt Napoleoński, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:

PHPU ZUBER, Andrzej Zuber
ul. Krakowska 29 C, 50-424 Wrocław

Wartość zamówienia:

Cena: 326 626,50 zł brutto
Słownie: trzysta dwadzieścia sześć tysięcy sześćset dwadzieścia sześć złotych 50/100.


W dniu 16 sierpnia 2011 r. pomiędzy Gminą Rokietnica a firmą PHPU ZUBER, Andrzej Zuber została podpisana umowa na dostawę sprzętu multimedialnego oraz sprzętu gospodarstwa domowego do Gimnazjum w miejscowości Rokietnica przy ul. Trakt Napoleoński.

 

Biuletyn Informacji Publicznej