• Drukuj

Młodzi Nobliści z Rokietnicy

Uwaga! Informuję, że dane osobowe dotyczące adresu administratora w obrębie zbioru Centralnego Systemu danych osobowych w projekcie „Młodzi Nobliści z Rokietnicy” zostały zmienione.

Aktualne dane administratora w obrębie zbioru Centralnego Systemu Informatycznego – Minister Inwestycji i Rozwoju z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Wspólnej 2/4. 00-926 Warszawa.  

Koordynator projektu

Elżbieta Fudala

 

 

 

INFORMACJA O REALIZACJI PROJEKTU

„MŁODZI NOBLIŚCI Z ROKIETNICY
– kompleksowy program wsparcia edukacji
w Gimnazjum im. Noblistów w Rokietnicy”

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej,
budżetu państwa i budżetu Gminy Rokietnica
realizowanego w ramach WRPO NA LATA 2014-2020.

NR RPWP.08.01.02-30-0193/16 

 

Okres realizacji projektu: 1.09.2017 – 31.08.201.

Podniesienie kompetencji i rozwijanie uzdolnień uczniów oraz podniesienie kwalifikacji nauczycieli poprzez realizację zajęć dodatkowych oraz szkoleń przy jednoczesnej poprawie zaplecza badawczego.

Niniejszy proj. (finansowany z śr. EFS) będzie stanowił uzupełnienie działań prowadzonych przed rozpoczęciem jego realizacji przez Szkołę Podstawową im. Jana Brzechwy w Rokietnicy.

 

Cele projektu: 

 • przeprowadzenie zajęć rozwijających kompetencje kluczowe oraz zajęć dydaktyczno - wyrównawczych w zakresie przedmiotów, matematyczno- przyrodniczych i języka angielskiego;
 • cykl zajęć z doradztwa zawodowego;
 • doskonalenie kompetencji nauczycieli z wykorzystania w pracy z uczniem metod aktywizujących i zdobywania kwalifikacji dotyczących nauczania j. obcego;
 • zakup wyposażenia i doposażenie pomieszczeń szkolnych.

 

PLANOWANE EFEKTY:

 • wzrost kompetencji i doświadczenia zawodowego 12 nauczycieli;
 • wzrost kompetencji kluczowych uczniów, niezbędnych na rynku pracy;
 • wzrost wiedzy z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i rozwijanie kompetencji językowych;
 • wypracowanie IPD dla 116 uczniów klas gimnazjalnych;
 • objęcie wsparciem 26 uczniów SPEDU;
 • zajęcia terapeutyczne 1:1 z uczniem niepełnosprawnym;
 • ograniczenie uczniów wykluczeniem społecznym i przeciwdziałanie przedwczesnemu kończeniu nauki.

 

Wartość projektu: 387 340,00  

Wkład Funduszy Europejskich: 367 955,81

 

DZIAŁANIA W RAMACH PROJEKTU

 

Zajęcia dodatkowe: 

Nazwa zajęć Opis zajęć Liczba grup Liczba godz. dla grupy Często-tliwość zajęć
MAGIA LICZB zajęcia dla uczniów wykazujących problemy z matematyką, dostosowane treścią i zakresem do deficytów i obszarów 3 60 2 x tydz
MATEMATYKA
-TO LUBIĘ
zajęcia rozwijające dla uczniów wykazujących predyspozycje do nauki matematyki, realizacja zajęć z wykorzystaniem technik pamięciowych 3 30 2 x tydz
ANGIELSKI
NA PAMIĘĆ
zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z wykorzystaniem technik pamięciowych dla uczniów z problemami w przyswajaniu języka angielskiego 5 60 2 x tydz
ANGIELSKI
NA 6 z PLUSEM
kółko zainteresowań (zajęcia rozwijające) z wykorzystaniem technik pamięciowych 3 30 1 x tydz
EXPERYMEN-TATORIUM przedmioty przyrodnicze (fizyka, chemia, biologia, geografia) - zajęcia rozwijające przy wyk. technik pamięciowych i doświadczeń/eksperymentów/wyjść terenowych (z GPS/nawigacją) 4 30 1 x tydz
EXPERIMENTAL DAY FESTIWALU NAUKI w szkole (1 dzień) 1 5 1 x semestr
Wyjazdy edukacyjne Centrum eksperymentów
+ wyżywienie
4 - 4 wyjazdy
(25 osób)
GRAJFAIR zajęcia z zakresu pracy zespołowej przy wykorzystaniu gier symulacyjnych kształtujące kreatywność i innowacyjność: praca w zespole, negocjacje, reagowanie na sytuacje problemowe, nauka współzawodnictwa, radzenia sobie z porażką (praca w małych podzespołach 6 20 1 x na 2 tygodnie
W ODMĘTY EKSPERYMENTÓW

zajęcia z naukowcami - oferta dla uczniów z ubogich rodzin + wyżywienie 

5 6 h dziennie turnus pięcio-dniowy
TERAPIA 1:1 Zajęcia terapeutyczne dla ucznia ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi  1 60 2 x tydz
DORADZTWO EDUKACYJNO-ZAWODOWE

Zostanie wykonanych przez doradców zawodowych(DZ) 116 Indywidualnych Planów Działania dla gimnazjalistów w trybie spotkań 1:1 (w ciągu 3,5 h przygotowanie IPD +0,5h konsultacja IPD z rodzicem/opiekunem).

Doradca zawodowy przeprowadzi badanie predyspozycji zawodowych, ze szczególnym uwzględnieniem ścieżek kształcenia. 

- 3,5 h na 1 ucznia Termin ustalany indywidu-alnie

 

Kursy doskonalące/podnoszące kwalifikacje dla nauczycieli:

Łącznie zostanie przeprowadzonych 6 kursów doskonalących z:

1. zakresu kompetencji kluczowych i prowadzenia eksperymentów:

a) wykorzystania technik pamięciowych w nauczaniu języka angielskiego (4 uczestników),

b)  wykorzystania technik pamięciowych w nauczaniu przedmiotów matematyczno – przyrodniczych (8 uczestników)

c) Kurs doskonalący dla nauczycieli z wykorzystania metody eksperymentu (biologia, chemia, geografia, fizyka, 4 uczestników).

2. Cykl kursów zakresu prowadzenia procesu indywidualizacji pracy z uczniem SPEDU oraz uczniem młodszym (10 os.), m.in.:

a) Kurs ze skutecznych sposobów wspierania ucznia niedostosowanego społ. lub zagrożonego niedostosowaniem społecznym.

b) Kurs z zakresu skutecznych sposobów wspierania ucznia z zaburzeniami w funkcjonowaniu emocjonalno-społecznym.

c)  Kurs dla nauczycieli z alternatywnych sposobów komunikacji z uczniem niepełnosprawnym.

 

Doposażenie pomieszczeń lekcyjnych:

Lp.

Pomieszczenie

Wyposażenie

Termin

1.

Pracownia matematyki

Kompleksowe wyposażenie pracowni w pomoce dydaktyczne

Listopad 2017

2.

Pracownia chemiczna

3.

Pracownia fizyczna

4.

Pracownia geograficzna

 

Rekrutacja do projektu ma charakter ciągły i odbywa się w Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Rokietnicy

 

Informacja o projekcie na stronie Rokickich Wiadomości

Wizyta w Laboratorium Wyobraźni

Experimental Day

 

Koordynator projektu

Ewa Lepsza