Rozbudowa Gimnazjum im. Noblistów w Rokietnicy

Projekt realizowany jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Wniosek uzyskał dofinansowanie w ramach:

  • Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
  • Osi priorytetowej 9 „Infrastruktura dla kapitału ludzkiego”,
  • Działania 9.3 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej
    i szkoleniowej”,
  • Poddziałania 9.3.3 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacji ogólnokształcącej”.

Wartość projektu: 12 182 953,27 zł.

Dofinansowanie z Funduszy Europejskich: 3 635 896,73 zł.

Szczegóły projektu.

 

 

 

Godło Polski