Z książką przez cały rok

Projekt edukacyjny Z KSIĄŻKĄ PRZEZ CAŁY ROK


1. Założenia projektu
Głównym założeniem projektu jest promowanie czytelnictwa w środowisku lokalnym przy współpracy wszystkich szkół z terenu gminy Rokietnica.
Projekt ma charakter konkursu zakończonego efektem wspólnej pracy w postaci kalendarza gminnego na rok 2019. Kalendarz ma promować czytelnictwo na tle czterech pór roku czyli zachęcać do czytania przez cały rok. Uczestnicy konkursu będą się wyrażać w twórczości artystycznej: plastycznej, literackiej i fotograficznej.


2. Cele projektu
Uczniowie:

 •  pobudzanie aktywności na polu kulturalno-artystycznym,
 •  rozwijanie kreatywności,
 •  poszukiwanie pasji,
 •  rozwijanie zainteresowań czytelniczych,
 •  poszerzenie wiedzy ogólnej,
 •  rozbudzenie wyobraźni twórczej,
 •  nawiązanie kontaktów ze środowiskiem lokalnym, przyrodniczym i społecznym.

Szkoła:

 •  nawiązanie kontaktów z innymi placówkami oświatowymi na polu kulturalno-artystycznym,
 •  wymiana doświadczeń pomiędzy szkołami,
 •  promocja czytelnictwa,
 •  wzbogacenie o ciekawy projekt szkolnego planu pracy,
 •  współpraca ze środowiskiem lokalnym.

Gmina:

 •  integracja dzieci i młodzieży z terenu gminy,
 •  zacieśnienie współpracy pomiędzy placówkami oświatowymi,
 •  tworzenie lokalnej przestrzeni dla zrównoważonego rozwoju potencjału ludzkiego,
 •  promowanie środowiska lokalnego.

3. Metody pracy
Uczniowie:

 •  plastyczna,
 •  literacka,
 •  fotograficzna.

Koordynatorzy:

 •  projektowanie,
 •  opracowanie komputerowe projektu.

4. Czas trwania projektu: jesień 2017 – jesień 2018 (oddanie projektu kalendarza na 2019 rok do realizacji).
5. Zadania
Uczniowie:

 •  wybór, przeczytanie i zachęcenie do przeczytania wybranej książki,
 •  uruchomienie wyobraźni,
 •  tworzenie dzieł plastycznych, literackich bądź fotograficznych,
 •  oddawanie prac na konkurs w terminie.

Koordynatorzy:

 •  organizacja konkursu na terenie swojej szkoły,
 •  informowanie uczniów o kolejnych terminach oddawania prac na konkurs,
 •  powołanie komisji konkursowej,
 •  zapewnienie nagród dla wyróżnionych prac,
 •  przekazanie nagrodzonych prac wraz z protokołem konkursu do Organizatora.

Organizatorzy:

 •  nawiązanie współpracy z urzędem gminy,
 •  nawiązanie współpracy z nauczycielami ze szkół z terenu gminy, wyznaczenie koordynatorów konkursu w poszczególnych placówkach,
 •  znalezienie sponsorów, zabezpieczenie nagród na poszczególnych etapach konkursu,
 •  ogłoszenie i zamknięcie konkursu,
 •  czuwanie nad prawidłowym przebiegiem konkursu,
 •  powoływanie komisji konkursowych w poszczególnych etapach konkursu,
 •  dbanie o systematyczne informowanie o postępach i wynikach konkursu,
 •  przypominanie o kolejnych etapach konkursu i datach oddawania prac,
 •  opracowanie kalendarza.

REGULAMIN KONKURSU
§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Konkurs ma charakter gminny.
2. Adresatami konkursu są uczniowie wszystkich szkół z terenu gminy Rokietnica.
3. Organizatorem głównym konkursu jest Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Rokietnicy (dalej zwana Organizatorem). Współorganizatorami są: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Napachaniu, Zespół Szkół im. Zamoyskich w Rokietnicy.
4. Konkurs objęty jest honorowym patronatem Wójta Gminy Rokietnica.
5. Prace oddawane na konkurs oceniane są w czterech edycjach (jesień, zima, wiosna, lato) i w dwóch przedziałach wiekowych (od 6 do 12 lat i od 13 do 19 lat).
6. Nagrody w etapach szkolnych zapewnia odpowiednio organizator w danej placówce oświatowej.
7. Prace wyróżnione w etapach szkolnych przechodzą ocenę konkursową na etapie gminnym.
8. Nagrodą główną wyróżnionych w etapie gminnym prac konkursowych jest umieszczenie ich w kalendarzu gminnym na rok 2019.
§ 2
CELE KONKURSU

 •  promocja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży oraz mieszkańców gminy,
 •  spojrzenie na książkę z innej, różnej perspektywy,
 •  umiejętność przetwarzania w sztukę na pozór zwykłych rzeczy,
 •  umiejętność wyrażania uczuć, emocji, przeżyć za pomocą pracy plastycznej, literatury, fotografii,
 •  umiejętność dzielenia się swoimi przeżyciami i przemyśleniami,
 •  umożliwienie uczniom wykazania się swoimi zdolnościami, zainteresowaniami, pasjami,
 •  poszerzenie zainteresowań i wyobraźni twórczej uczniów,
 •  pobudzenie aktywności na polu kulturalnym,
 •  wyróżnienie szczególnie uzdolnionych uczniów, odkrycie ukrytych talentów,
 •  integracja dzieci i młodzieży z terenu gminy Rokietnica,
 •  stworzenie kalendarza.

§ 3
WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Uczestnicy konkursu mogą zgłaszać do oceny prace mieszczące się w trzech zakresach obranej metody wykonania:
1) praca plastyczna (tj. obraz: grafika, rysunek, zdjęcie, collage, w dowolnej technice plastycznej, przy użyciu dowolnych materiałów);
2) praca literacka (tj. wypowiedź artystyczna: wiersz, czterowiersz, krótki utwór literacki na temat związany z porą roku bądź wybraną książką, hasło promujące książkę lub ogólnie czytelnictwo, wypowiedź użytkowa (zakładająca walor publicystyczny tekstu, np. krótka recenzja książki, zachęta do przeczytania wybranej książki lub ogólnie do czytania, pochwała walorów pory roku);
3) fotografia artystyczna ( w formie papierowej – wielkość 10x15cm i elektronicznej - format JPG, powiązanie czytania, książki, jakiegoś tytułu z porą roku, promocja czytelnictwa).
Prace powinny w różnorodny sposób promować czytelnictwo na tle zmieniających się pór roku. Metody wykonania mogą się uzupełniać i przenikać.
2. Prace będą oceniane w dwóch przedziałach wiekowych:

 •  uczniowie klas 0 - 4 szkoły podstawowej,
 •  uczniowie klas 5 – 7 szkoły podstawowej, klas 2 i 3 gimnazjum oraz uczniowie szkoły średniej).

3. Prace zgłaszane na konkurs powinny mieć znamiona poprawności technicznej – oceniana będzie estetyka wykonanej pracy, zgodność z tematem, pomysłowość, ciekawa technika, umiejętność innego spojrzenia na pozornie zwykłe rzeczy.
4. Prace będą oceniane na dwóch etapach: eliminacji szkolnych oraz eliminacji gminnych; w czterech edycjach (odsłonach sezonowo-tematycznych): jesiennej od października do końca listopada 2017 roku, zimowej od grudnia 2017 roku do końca lutego 2018 roku, wiosennej od marca do końca maja 2018 roku, letniej od czerwca do końca września 2018 roku).
5. Po zakończeniu etapu gminnego i wyłonieniu laureatów oraz wybraniu prac do publikacji prawa autorskie do nich przechodzą na Organizatorów konkursu, którzy mogą nimi dysponować z wyłączeniem działań komercyjnych, związanych z uzyskiwaniem korzyści majątkowych. Prace mogą zostać wykorzystane w celach promocji działań Organizatorów bądź Gminy Rokietnica.
6. Każda placówka osobno gromadzi prace związane tematycznie z danym sezonem, przechowuje, eksponuje prace uczniów w ramach wystaw szkolnych, dba o opisanie każdej pracy oraz zapewnia nagrody dla laureatów konkursu na etapie szkolnym.
7. Przystępując do konkursu uczestnik akceptuje niniejszy regulamin i wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia konkursu oraz w związku z ogłoszeniem wyników i umieszczeniem pracy w kalendarzu na rok 2019.
§ 4
OCENIANIE PRAC
1. Szkolna komisja konkursowa ocenia prace zgodnie z przyjętym systemem oceniania, następnie przesyła wyselekcjonowane przez siebie prace wraz z listą laureatów etapu szkolnego do udziału w etapie gminnym na adres Organizatora, nie później niż do pierwszego dnia kolejnej edycji.
2. Po etapie szkolnym wyniki konkursu ogłasza koordynator konkursu w danej placówce. Będą one także publikowane na stronach internetowych szkół przeprowadzających konkurs.
3. Gminna Komisja Konkursowa ocenia prace przesłane przez Organizatora zgodnie z przyjętymi przez siebie kryteriami i ogłasza wyniki konkursu danej edycji nie później niż tydzień po jej zakończeniu.
4. Po etapie gminnym wyniki konkursu ogłasza Organizator. Będą one także publikowane na stronach internetowych szkół przeprowadzających konkurs oraz w mediach lokalnych.
5. Przewodniczącą Gminnej Komisji Konkursowej jest p. Danuta Potrawiak.
§ 5
TRYB ODWOŁAWCZY
1. Nie przewiduje się trybu odwoławczego. Ewentualne zastrzeżenia do decyzji Szkolnych Komisji Konkursowych i Gminnej Komisji Konkursowej należy kierować do Przewodniczących w/w Komisji.
§ 6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych uczestników w celach konkursowych i przy publikacji kalendarza.
2. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłyną one na pogorszenie warunków uczestnictwa w konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych.
3. Informacje o wszelkich ewentualnych zmianach dotyczących organizacji konkursu ukażą się na stronach internetowych Organizatorów.
4. Prace przeznaczone do edycji w kalendarzu wybiera Gminna Komisja Konkursowa. Wyróżnienie pracy przez Szkolną Komisję Konkursową nie jest równoznaczne z umieszczeniem pracy w kalendarzu.
Organizatorzy i koordynatorzy
Katarzyna Piechalak - Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Rokietnicy
Marzena Wąsala - Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Rokietnicy
Sylwia Łukaszczuk - Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Rokietnicy
Anna Koźlak - Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Rokietnicy (oddziały gimnazjalne)
Elżbieta Skrzypczak – koordynator Szkoła Podstawowa w Napachaniu
Elżbieta Fejfer - koordynator Szkoła Podstawowa w Mrowinie
Małgorzata Kolasa – koordynator Zespół Szkół im. Jadwigi i Władysława Zamoyskich
w Rokietnicy

Godło Polski